Certyfikowane Biuro Rachunkowe WINKLER

Podatek Ryczałtowy

Prowadzenie ewidencji przychodów tzw. ryczałt ewidencjonowany, miesięczne naliczanie podatku zryczałtowanego…

KPiR

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (zasady ogólne -skala podatkowa, podatek liniowy)

Księgi Handlowe

Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, sporządzanie bilansu i RZiS, sprawozdania finansowe

Rozliczanie podatku VAT

Prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczanie podatku oraz JPK (obowiązkowy dla wszystkich od 01.01.2018 r.)

Elektroniczne deklaracje

Wypełnianie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych klienta. Pomoc przy składaniu lub zmianie wpisów w CEIDG drogą elektroniczną

Kadry i Płace

Sporządzanie list płac dla pracowników pracujących w kraju, rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych, prowadzenie teczek kadrowych

Księgowość online

Możliwość współpracy wyłącznie drogą online. Obieg dokumentów odbywa się drogą elektroniczną bez konieczności dostarczania oryginałów dokumentów do biura

Inne usługi

Sprawozdawczość do GUS,PFRON, pomoc przy zakładaniu działalności, doradztwo w zakresie rachunkowości, formy opodatkowania działalności

KSIĘGOWOŚĆ RZETELNIE PROWADZONA POZWALA PRZEDSIĘBIORCOM SKUPIĆ SIĘ NA PROWADZENIU BIZNESU