Rozliczenie podatku ryczałtowego

 • prowadzenie ewidencji przychodów tzw. ryczałt ewidencjonowany
 • miesięczne naliczanie podatku zryczałtowanego
 • rozliczanie podatku dochodowego właściciela
 • roczne rozliczenie i sporządzenie zeznań podatkowych
 • rozliczanie przy pomocy karty podatkowej

KPiR

 • kompleksowe prowadzenie Podatkowej książki przychodów i rozchodów (zasady ogólne – skala podatkowa, podatek liniowy)
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych ich dekretacja i księgowanie np.: zestawienie kosztów, opłat bankowych lub różnic kursowych przy transakcjach zagranicznych
 • sporządzanie innych ewidencji np. kilometrówka
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie planu amortyzacji
 • miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy właściciela (PIT-36L, PIT-36).

Księgi Handlowe

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • zestawienie obrotów i sald
 • sporządzanie bilansu i RZiS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, roczne tabele amortyzacji ST i WNiP
 • sporządzanie innych ewidencji na potrzeby rozliczenia kosztów
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych (PIT lub CIT)

Rozliczanie podatku VAT

 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu na potrzeby rozliczania podatku VAT
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 VAT-7K  
 • JPK (jednolity plik kontrolny – od 01.01.2018 obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT) – sporządzanie i wysyłka wewnątrzwspólnotowych informacji podsumowujących VAT-UE
 • wyliczenie podatku VAT

Elektroniczne deklaracje

 • wypełnianie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych klienta
 • pomoc przy składaniu lub zmianie wpisów w CEIDG drogą elektroniczną
 • składanie wniosków o niezaleganiu w US oraz ZUS w imieniu klienta również drogą elektroniczną

Kadry i płace

 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS i wysyłka ich do odpowiedniego oddziału ZUS
 • Sporządzanie listy płac pracowników pracujących w kraju, jak i również rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych od wynagrodzeń
 • Rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych. Pomoc przy uzyskaniu np. dokumentu A1 (obligatoryjny  przy oddelegowaniu lub delegacji pracownika zagranicę).
 • Prowadzenie spraw kadrowych – teczki osobowe (sporządzanie umowy o pracę, skierowania na badania lekarskie)

Księgowość  online

 • możliwość współpracy wyłącznie drogą online. Obieg dokumentów odbywa się drogą elektroniczną bez konieczności dostarczania oryginałów dokumentów do biura. Wszelkie zestawienia, analizy, wyniki za dany miesiąc również mogą być dostarczane do klienta drogą elektroniczną.

Inne usługi

 • sprawozdawczość do GUS, PFRON
 • pomoc przy zakładaniu działalności
 • doradztwo w zakresie rachunkowości, formy opodatkowania działalności
 • kompleksowe prowadzenie spraw finansowo-księgowych
 • na życzenie klienta sporządzanie raportów i sprawozdań umożliwiających bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa